Algemene Voorwaarden van Tiago. gevestigd te Zeeland (Noord-Brabant) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Eindhoven onder nummer 17225204.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden ("AV") wordt verstaan onder: Tiago, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17225204,

("Tiago"): de in deze AV bedoelde leverancier, dan wel een aan haar gelieerde onderneming;

 1. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verkopen en verhuren van
  alfanumerieke telefoonnummers, telefoonoplossingen en reclame mogelijkheden;
 2. Klant/Partner: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Tiago onderhandelt over de
  totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel aan wie Tiago Diensten ter beschikking stelt;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Tiago en Klant/Partner, elke wijziging daarvan of aanvulling
  daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 4. Opdracht: iedere opdracht van Klant/Partner aan Tiago.

Toepasselijkheid

 1. Deze AV is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen Overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Tiago ter zake Diensten en/of adviezen aan of voor Klant/Partner ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Een kengetaldistrict en/of postcodereeks, aangewezen bij Overeenkomst, komen overeen met de districten en postcodereeksen zoals deze van overheidswege zijn vastgesteld. Bij wijziging van de kengetaldistricten en/of postcodereeksen kan de Overeenkomst door Tiago worden ontbonden. Er ontstaat dan voor de Klant/Partner evenwel een optierecht ten aanzien van het gebied dat zoveel mogelijk overeenkomt met het kengetaldistrict en/of postcodereeks(en) zoals deze bestond(en) ten tijde van de opzegging van de Overeenkomst.
 3. Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 4. De (elektronische) administratie van Tiago geldt, behoudens schriftelijk tegenbewijs, als bewijs van de door Klant/Partner verstrekte Opdrachten / de Overeenkomst. Indien de AV eenmaal van toepassing is, is zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.
  Indien deze AV te zijner tijd wordt aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing. De wijzigingen treden in werking een (1) maand na de mededeling of op een latere datum die in deze mededeling is vermeld. De voorgenoemde mededeling kan via de website van Tiago of e-mail (nieuwsbrief) geschieden.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Klant/Partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven en zullen
  Tiago en Klant/Partner in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 7. Klant/Partner geeft Tiago bij voorbaat toestemming de Overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde maatschappij of andere derde. De bedingen in deze AV aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Tiago worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Tiago in de relatie met Klant/Partner worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze AV doen tegenover Klant/Partner. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Tiago en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
 8. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tiago.

Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Klant/Partner om een Overeenkomst aan te gaan. Zij binden Tiago derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Tiago gegeven order wordt door Tiago aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. Van de door Tiago gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door Tiago in dit verband gemaakte gereedschappen, Tiago􏰀s eigendom, moet op ver􏰁oek van Tiago aan Tiago 􏰂orden teruggegeven en mag 􏰁onder Tiago􏰀s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet 􏰂orden gekopieerd en/of aan derden 􏰂orden afgegeven. Tevens behoudt Tiago zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Tiago een Opdracht schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door Tiago uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.
 2. Indien Klant/Partner langs elektronische weg Diensten afneemt, komt de Overeenkomst tot stand hetzij op het moment dat Klant/Partner de aanvaarding van de Overeenkomst heeft bevestigd, of door het in gebruik nemen van de diensten.
 3. Tenzij bij Overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de Overeenkomst 1 (een) jaar, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de Klant/Partner via Tiago op het nummer is aangesloten. Na deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (een) jaar verlengd. Opzegging kan door zowel Tiago en Klant/partner geschieden middels aangetekend schrijven met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 (twee) maanden tegen het einde van de voorgenoemde periode.
 4. Tiago behoudt zich het recht voor telefonische contacten uit belendende kengetaldistricten door te schakelen naar de Klant/Partner bij geval in dat belendende kengetaldistrict niet is voorzien door een afnemer van Tiago diensten. Tiago zal in voorkomende gevallen zonodig hierover met Klant/Partner in contact treden.
 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Tiago, of namens Tiago gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Tiago alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door Tiago tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Diensten

 1. Tiago stelt aan de Klant/Partner de functionaliteit(en) van de Diensten ter beschikking, een en ander zoals beschreven in de ter hand gestelde productinformatie. De toekenning van de benodigde functionaliteit(en) is eerst bindend, nadat de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen.
 2. De Diensten van Tiago bestaan uit bouw, verkoop en verhuur van naam- en netnummers, telefoon oplossingen, callcenterdiensten, onderhoudsdiensten, reclamemogelijkheden, reclame producten in de ruimste zin des woords en websites die bij Overeenkomst gezamenlijk dan wel separaat kunnen worden aangeboden.
 3. De Diensten kunnen worden aangeboden per kengetaldistrict en/of postcodereeks(en).
  De callcenterdiensten zouden ondermeer kunnen bestaan uit het verschaffen van informatie over producten en diensten van Tiago en/of Klant/Partner
  alsmede het verwerken van bestellingen en klachten, het bieden van telemarketing- en antwoordservice en het door tussenkomst van de Tiago
  telefonist(e) doorverbinden van/naar Klant/Partner.
 4. De telefoonoplossingen bestaan onder meer uit het tot stand brengen van contacten tussen prospects uit een bepaald kengetaldistrict en/of die
  postcodereeks(en) met een Klant/Partner die zich voor dat kengetaldistrict en/of die postcodereeks(en) heeft geabonneerd. Ten behoeve hiervan wordt de 1

Klant/Partner voor dat kengetaldistrict en/of die postcodereeks(en) een alfanumeriek servicenummer ter beschikking gesteld dat door middel van een

telecom doorschakelsysteem of middels een callcenter/service center een direct contact tot stand brengt tussen prospect en Klant/Partner.

 1. De reclame mogelijkheden zouden ondermeer kunnen bestaan uit een of advertentie(s) in algemeen beschikbare (telefoon)gidsen, vermelding(en) in
  kranten, (huis-aan-huis) bladen, vermelding(en) op het internet in de breedste zin des woords (en) op radio/ televisie.
 2. Tiago behoudt zich als gevolg van overmacht, wijzigende marktverhoudingen of voortschrijdend inzicht, het recht voor om binnen de met
  Klant/Partner gesloten Overeenkomst wijzigingen door te voeren in de overeengekomen verplichtingen. Tiago zal Klant/Partner hierover tijdig informeren. Tenzij deze wijz(ig)ingen een aantoonbare lagere commerciële waarde hebben of na redelijke termijn niet tot een beter resultaat voor de Klant/Partner leiden kan Klant/Partner slechts na goed zakelijk overleg de Overeenkomst ontbinden. Meningsverschillen over de commerciële waarde of de resultaten kunnen op verzoek van de Klant/Partner aan een onafhankelijke deskundige of rechter worden voorgelegd, wiens oordeel bindend zal zijn. Dit oordeel kan nooit tot ontbinding van de overeenkomt leiden, slechts tot een aanpassing van de abonnementsbijdrage, altijd ten faveure van de Klant/Partner.􏰃
 3. De Klant/Partner heeft geen recht op vergoeding van schade, welke direct of indirect veroorzaakt is door de wijziging van de Diensten.
 4. Tiago behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk te beperken of op te schorten indien daartoe genoodzaakt door (capaciteit) problemen in het
  netwerk en/of een faciliteit van de netwerkaanbieder.
 5. De Klant/Partner is verplicht bij diefstal, verlies of het anderszins verloren gaan van de hem in het kader van de Diensten ter beschikking gestelde
  gegevens en/of informatie, dit onverwijld te melden aan Tiago, onder vermelding van naam, relevante gegevens (daaronder begrepen
  eventueel verstrekte (telefoon)nummers) en indien noodzakelijk, met overlegging van een legitimatiebewijs. Indien aan deze AV is voldaan, zal Tiago de genoemde Diensten onverwijld na binnenkomst van de melding blokkeren. De Klant/Partner is dan slechts verplicht te betalen voor het gebruik van de Diensten tot het moment van melding.
 6. Voor het blokkeren van de Diensten en een eventuele deblokkering kan Tiago administratiekosten in rekening brengen.
 7. Klant/Partner geeft hierbij aan Tiago toestemming voor het opnemen van (telefoon)gesprekken die partner via het callcenter/ service center ontvangt of zelf rechtstreeks via de Tiago producten opneemt. Tiago is gerechtigd deze opnames te bewaren en naar eigen inzicht te gebruiken voor
  kwaliteitsborging, opleidings- en/of andere doeleinden.
 8. Indien Klant/Partner tijdelijk telefonisch onbereikbaar is (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) dient Klant/Partner zelf vervanging te regelen, zodat de
  dienst die klant/partner afneemt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is voor het behalen van de overeengekomen (lead)garanties.
 9. Klant/Partner dient ervoor te zorgen dat minimaal 65% van de ontvangen oproepen worden opgenomen. Wanneer dit niet door Klant/Partner wordt
  nageleefd, is Tiago gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden dan wel te beëindigen.
 10. Zonder toestemming van Tiago is het Klant/Partner verboden de door Tiago verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of
  wachtwoorden aan derden over te dragen. Tiago is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden van gebruikers dan wel Klant/Partner.

Prijzen en tarieven

 1. De tarieven van Tiago, bij overeenkomst vastgelegd, zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. Het tarief voor het ter beschikking stellen van een servicenummer per kengetaldistrict en/of postcodereeks wordt per kengetaldistrict/postcodereeks bepaald.
 3. Bij eventueel wegvallen van een of meer van de Diensten zal Klant/Partner nog steeds zijn gebonden aan de overige onderdelen van de Overeenkomst.
 4. Tiago zal bij wegvallen van een of meer van de Diensten, de tarieven, wanneer dit nodig blijkt te zijn, naar evenredigheid aanpassen.
 5. Tiago behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen
  in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Klant/Partner in rekening te brengen. Voorts heeft Tiago het recht om in een dergelijk geval de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de Klant/Partner, echter slechts indien Tiago zich binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de Klant/Partner van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Tiago bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige lid, is Tiago gerechtigd de gehanteerde prijzen voor de Diensten, jaarlijks, in de maand januari, met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Klant/Partner om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 7. De kosten van alle oproepen via een 0800-nummer doorgeschakelde telefoongesprekken worden tegen de overeengekomen of indien niet vooraf overeengekomen, marktconforme tarieven afgerekend. Ten bewijze hiervan is het gespecificeerde overzicht van Tiago doorslaggevend.
 8. Alle prijzen op de website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Tiago zijn onder voorbehoud van programmeer- reken- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaling

 1. Klant/Partner zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, via automatische incasso aan Tiago voldoen. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant/Partner binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum het aangaande bedrag aan Tiago voldoen.
 2. Alle aan Klant/Partner in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant/Partner is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Tiago op te schorten.
 3. Indien Klant/Partner de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant/Partner, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent) per maand na de eerste vervaldatum over het totaal van de openstaande facturen welke opeisbaar zijn.
 4. Indien Klant/Partner na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant/Partner naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Tiago, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag met een minimum van 􏰄 50,- (vijftig euro) alles exclusief BTW. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Tiago direct opeisbaar en is Tiago gerechtigd andere Diensten, die door Klant/Partner bij Tiago dan wel bij de aan Tiago gelieerde ondernemingen zijn afgesloten, op te schorten.
 5. Indien op enig moment bij Tiago twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant/Partner, heeft Tiago het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Klant/Partner te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Klant/Partner een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Tiago, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Klant/Partner heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Tiago.
 6. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voortvloeiende uit te late betaling of non betaling, voor rekening van de Klant/Partner, zelfs al zou Klant/Partner volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Tiago nadelige wijze.
 7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Klant/Partner gaat akkoord met elektronische facturatie door Tiago.
 9. Tiago kan verlangen dat de betalingen door Klant/Partner aan Tiago middels automatische incasso moeten worden voldaan. Klant/Partner dient Tiago
  in dit geval hiervoor te machtigen.
 10. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Klant/Partner meegedeeld en heeft Tiago het recht om administratiekosten met een
  minimum van 􏰄 25,- (vijfentwintig euro) bij Klant/Partner in rekening te brengen.

2

 1. Tiago kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.
 2. Indien Klant/Partner wordt afgesloten in verband met wanbetaling, opnamebeleid zoals weergegeven onder de kop 􏰅Diensten􏰃 bij lid 13 of anderszins niet voldoen aan de contractuele verplichtingen, is Tiago gemachtigd het aantal gegarandeerde leads, in ieder geval de nog resterende contractwaarde
  zoals in de Overeenkomst weergegeven vooruit te factureren. Deze vordering is per direct opeisbaar.

Afleverings- en leveringstermijnen

 1. De door Tiago opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Tiago voor de uitvoering van de order nodig heeft in Tiago􏰀s be􏰁it 􏰁ijn. De door Tiago opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele Overeenkomst.
 2. Bij niet tijdige levering dient Tiago derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele Overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is
  overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
 4. Verzoekt een Klant/Partner om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Tiago de hieraan
  verbonden kosten aan de Klant/Partner in rekening brengen.
 5. Indien Tiago voor de uitvoering van een Overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door Klant/Partner moeten worden verstrekt, kan de
  leveringstermijn ingaan op maximaal de vijfde werkdag nadat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Tiago.
 6. De Klant/Partner is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Tiago gerechtigd op - zulks te onzer
  keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Tiago van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Klant/Partner niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Tiago gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de Klant/Partner Overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal Tiago de zaken voor rekening en risico van de Klant/Partner, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 7. Tiago heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 8. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Tiago het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Aansprakelijkheid

 1. Tiago aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt.
 2. Aansprakelijkheid van Tiago wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant/Partner Tiago
  onverwijld (uiterlijk 30 dagen na de gebeurtenis) en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en Tiago ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tiago in staat is adequaat te reageren.
 3. In geval van schade, uit welke hoofde dan ook, waaronder in ieder geval begrepen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting dan wel onrechtmatige daad is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant/Partner onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan 10.000 euro (tienduizend euro) exclusief BTW.

4 Technische oorzaken van tekortkomingen, zoals computerstoringen, uitval van of storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, overbelasting en dergelijke zullen nimmer aan Tiago kunnen worden toegerekend (zie tevens Overmacht).

 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door Tiago geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Klant/Partner jegens Tiago (garantie-) aanspraken doen gelden. Tiago􏰀s aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 2. Tiago is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de Klant/Partner, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden
  ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, schade door verlies van gegevens, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 3. Indien de Klant/Partner zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Tiago.
 4. De Klant/Partner is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de Klant/Partner. Tiago is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de Klant/Partner onder derden op te slaan.
 5. De Klant/Partner is gehouden Tiago te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen Tiago mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de Klant/Partner komen.

Ontbinding

 1. Naast de in het Burgerlijk Wetboek gegeven gronden voor ontbinding, heeft Tiago het recht tot 30 (dertig)dagen na dagtekening van de Overeenkomst en tot het moment van terbeschikkingstelling van het servicenummer van Tiago aan de Klant/Partner de Overeenkomst te ontbinden. Tiago zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 2. Tiago is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wanneer blijkt dat de Klant/Partner een andere hoedanigheid heeft, anders gecertificeerd is of een andere kwaliteit service of dienstverlening biedt, dan Tiago bij het sluiten van deze Overeenkomst heeft mogen begrijpen. Wijzigingen betreffende deze aspecten gedurende de looptijd van deze Overeenkomst geven Tiago eveneens het recht de Overeenkomst te ontbinden, of de inhoud van de Overeenkomst aan te passen, wanneer de aard van deze wijziging ontbinding of aanpassing van de Overeenkomst rechtvaardigt.
 3. Tiago kan de Overeenkomst zonder (nadere) ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant/Partner de Diensten in werking heeft welke niet in overeenstemming is met de Dienst die via het service nummer mag worden aangeboden of wanneer door wetgeving of door een uitspraak van een toezichthouder het aanbieden van de Dienst door Tiago niet langer is toegestaan. Voorts kan de Overeenkomst zonder (nadere) ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant/Partner - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Klant/Partner in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Klant/Partner wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Tiago zal wegens de beëindiging in dit lid nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Klant/Partner heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst indien Tiago, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en krachtens de Overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
 5. Indien Tiago aansprakelijk is jegens Klant/Partner en/of tot nakoming gehouden, is Tiago, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Tiago tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de Overeenkomst ontbinden. Tiago zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 6. Klant/Partner is niet gerechtigd het hem door Tiago ter beschikking gestelde servicenummer te exploiteren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Handelen in strijd hiermee levert een ontbindingsgrond op.

3

 1. Bedragen die Tiago heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 2. Artikel 6:271 BW is ten aanzien van Klant/Partner uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle afleveringen door Tiago aan Klant/Partner geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.
 2. Alle het aan Klant/Partner geleverde blijft eigendom van Tiago, totdat Klant/Partner voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens Overeenkomst
  verrichte en nog te verrichten (af)leveringen, alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren. De in dit lid bedoelde geleverde goederen mogen door Klant/Partner niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Klant/Partner worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiago.
 3. Indien tengevolge van be- of ver􏰂erking door de Klant/Partner Tiago􏰀s eigendomsrecht rustend op de door Tiago geleverde zaken verloren is gegaan, is de Klant/Partner verplicht onverwijld ten behoeve van Tiago een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 4. Tiago is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Klant/Partner (of derden) bevinden, maar tot de eigendommen van Tiago toebehoren, onder Tiago te nemen, zodra Tiago in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Klant/Partner niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Tiago voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Tiago ook het recht de Klant/Partner na het onder Tiago nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 5. De Klant/Partner is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op Tiago􏰀s ver􏰁oek de􏰁e verzekering aan te tonen.

Overmacht

 1. Ingeval van overmacht heeft Klant/Partner geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten Tiago􏰀s macht die van dien aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Tiago kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Tiago, (D)DOS- aanvallen en andere vormen van hacken of beïnvloeden van databases van buitenaf, storingen bij (telecommunicatie)operators, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
 2. Indien Tiago door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant/Partner kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 3. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

Storingen, onderhoud en backup

 1. Tiago zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant/Partner te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 2. Tiago heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Tiago zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant/Partner tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Tiago is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. Tiago heeft het recht de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Tiago Klant/Partner daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de website of per e-mail (nieuwsbrief). Omdat de Diensten aan meerdere klanten en partners wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant/Partner van een bepaalde aanpassing af te zien. Tiago is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Diensten.
 4. Tiago heeft het recht om onderdelen van de Diensten niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.
 5. Iedere dag wordt een backup gemaakt van de gegevens welke zich op de omgeving van Klant/Partner bevinden. Het tijdstip van het maken van de back-
  up wordt door Tiago bepaald. Het maken van de back-up is een service van Tiago en geeft geen garantie.

Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Tiago zal geen kennis nemen van data die Klant/Partner opslaat en/of verspreidt via de systemen van Tiago, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Tiago daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Tiago zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Personeel

1. Het is Klant/Partner niet toegestaan om zolang de relatie tussen Klant/Partner en Tiago voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Tiago in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiago. Onder werknemers van Tiago worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Tiago of van één van de aan Tiago gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Tiago of van één van de aan Tiago gelieerde ondernemingen waren.

Nadere verplichtingen/bepalingen

 1. Tiago staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de Diensten en goederen door Klant/Partner, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst nader is afgesproken.
 2. De Klant/Partner is gehouden alle relevante feiten ten aanzien van wijzigingen in de bedrijfsvoering, dienstverlening of producten binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk te doen weten aan Tiago.
 3. Het is Klant/Partner niet toegestaan enige recht of verplichting uit de Overeenkomst aan een gelieerde maatschappij en/of een andere derden over te dragen, tenzij met voorafgaande schriftelijk toestemming van Tiago.
 4. Tiago is gerechtigd informatie van de Klant/Partner te verstrekken aan derden tenzij de Klant/Partner uitdrukkelijk een voorbehoud heeft gemaakt.
 5. De Klant/Partner is gehouden de levering van diensten of producten aan via Tiago verkregen prospects zo te verrichten dat daarmee is voldaan aan de kwaliteitseisen die er redelijkerwijze aan gesteld mogen worden. Bij afwijking daarvan is Tiago gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, krachtens
  art. 6:265 BW dan wel per direct te beëindigen.

Rechterlijke competentie en toepasselijk recht

4

heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Klant/Partner aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke

vorderingen kennis te nemen.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Tiago en Klant/Partners is Nederlands recht van toepassing.

Zeeland,  december 2020, versie 1.

5